Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Volby do zastupitelstev krajů 2024

Termín konání voleb 20. a 21.09.2024.

 
 
 

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev krajů rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 147/2024 Sb.. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční ve dnech 20. a 21. září 2024.

Volby do zastupitelstev krajů se konají na území České republiky ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota. První den voleb začíná hlasování ve 14:00 hodin a končí ve 22:00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8:00 hodin a končí ve 14:00 hodin.

Kdo může volit?

Právo volit na území České republiky do zastupitelstev krajů má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 21. 9. 2024, dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do zastupitelstev krajů jsou:

  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
  • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu)

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 18. 09. 2024 obecní úřad seznam v 16:00 hodin uzavře.

Voličské průkazy

Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci hlasovat ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu osobně u obecního úřadu, který vede stálý seznam voličů, podle místa trvalého pobytu (dle údaje z občanského průkazu), nejpozději do středy 18. 09. 2024 do 16:00 hod.

Žádost o vydání voličského průkazu (viz formulář níže) lze podat také v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické osoby - voliče), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 13. 09. 2024 do 16:00 hod. Za ověření podpisu na úřadech se správní poplatek nevybírá.

Voličský průkaz lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta - nutno mít označenou schránku), případně může průkaz převzít i osoba, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (viz formulář níže).

Kontakty na zaměstnance Organizačně správního odboru a živnostenského úřadu zajišťující úkoly v souvislosti s volbami:


 
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTO > Volby > Volby do zastupitelstev krajů 2024

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém