Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka > MĚSTO > Výročí 700 let

 

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

 • 1. Název
  • Město Kostelec nad Orlicí
 • 2. Důvod a způsob založení
  Město Kostelec nad Orlicí je obcí ve smyslu čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Vzniklo na základě zákona (z. č. 367/1990 Sb., o obcích; z. č. 128/2000 Sb., o obcích).
  Město Kostelec nad Orlicí je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek, vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu. V právních vztazích vystupuje samostatně, svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

  Výkon samostatné působnosti (samospráva)
  Při výkonu této působnosti se město řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.

  Výkon státní správy (přenesená působnost)
  Město vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony, dále se řídí obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy a návrhy opatření, případně rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.
 • 3. Organizační struktura
  (grafická organizační struktura ve formátu PDF)
 • 4. Kontaktní spojení
  Město Kostelec nad Orlicí
  Palackého náměstí 38
  517 41 Kostelec nad Orlicí

  Telefon: 494 337 111 (podatelna, spojovatelka)
  E-mail: podatelna@muko.cz
  Elektronická podatelna: epodatelna@muko.cz
  Datová schránka: aj5bhbi
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   Sídlo:
   Město Kostelec nad Orlicí
   Palackého náměstí 38
   517 41 Kostelec nad Orlicí
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   • Město Kostelec nad Orlicí
    Palackého náměstí 38
    517 41 Kostelec nad Orlicí
   • Město Kostelec nad Orlicí
    Palackého náměstí 37
    517 41 Kostelec nad Orlicí
   • Město Kostelec nad Orlicí
    Dukelských hrdinů 985
    517 41 Kostelec nad Orlicí
  • 4.3 Úřední hodiny
   PO 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
   ÚT 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00
   ST 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
   ČT 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00
   PÁ 8:00 – 11:00 neúřední den *)

   *) (provozní doba 8:00 – 11:00 pouze pro podatelnu, pokladnu a předem objednané klienty)
  • 4.4 Telefonní čísla
   • pevná linka: 494 337 111 (podatelna, spojovatelka)
  • 4.5 Adresa internetových stránek
  • 4.6 Adresa podatelny
  • 4.7 Elektronická adresa podatelny
  • 4.8 Datová schránka
   • aj5bhbi
 • 5. Případné platby lze poukázat
  • Číslo účtu: 19-1240074329, kód banky: 0800
   příjmový účet, IBAN: CZ77 0800 0000 1912 4007 4329, BIC: GIBACZPX
  • Číslo účtu: 27-1240074329, kód banky: 0800
   výdajový účet
  • Číslo účtu: 19-2820571, kód banky: 0100
   účet pro úhradu místního poplatku - komunální odpad
  • Číslo účtu: 35-1240074329, kód banky: 0800
   účet pro úhradu pohledávek
  • Číslo účtu: 19-8560000267, kód banky: 0100
   účet hospodářské činnosti
 • 6. IČO
  • 00274968
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  • CZ00274968
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace
 • 10. Příjem podání a podnětů
  • 10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob
   Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, evidují příslušní pracovníci, kterých se příslušná žádost týká. Žadatelem pro účel zákona číslo 106/1999 Sbírky je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci. Písemná žádost je doručena městskému úřadu Kostelec nad Orlicí, kde je zaevidována na podatelně a postoupena příslušnému odboru nebo pracovníkovi, který žádost vyřídí. Žádost je podána dnem, když byla zaevidována na podatelnu

   Příjem žádostí a dalších podání je možné ústně (v podatelně MÚ přízemí, budova B, čp. 985, telefonicky na čísle 494 337 111), písemně na podatelně MÚ přízemí, budova B, čp. 985, elektronicky (na email podatelna@muko.cz, nebo epodatelna@muko.cz)
  • 10.2. Opravné prostředky
   Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydaného Městským úřadem v Kostelci nad Orlicí se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
   Proti rozhodnutí Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí. Podané odvolání se doručuje poštou nebo osobně na Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Městský úřad v Kostelci nad Orlicí předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání.Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona (Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb.)
  • 10.3. Formuláře
  • 10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace
   Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.
 • 11. Předpisy
 • 12. Úhrady za poskytování informací
 • 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv
  • 13.2 Výhradní licence
   V současné době Městský úřad Kostelec nad Orlicí neposkytuje žádné výhradní licence
 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  • 14.1. Rozsudky
  • 14.2. Výdaje na soudy
 • GDPR: Povinně zveřejňované informace dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
 • Další informace
 
 

Kontext

Umístění: Menu > Povinně zveřejňované informace

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém