Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Participativní rozpočet

 
 
 

Město Kostelec nad Orlicí spouští v roce 2024 pilotní participativní rozpočet s cílem zapojit veřejnost do spolurozhodování o využití části městského rozpočtu určené na rozvoj města.

Pro rok tento rok je pro projekty občanů v rozpočtu města vyčleněna částka 500 000 Kč.

Participativní rozpočet - fáze

 1. sběr návrhů ze strany veřejnosti,
 2. kontrola došlých návrhů z hlediska splnění stanovených podmínek,
 3. hlasování veřejnosti,
 4. realizace vybraného projektu či projektů.

Kritéria návrhu projektu

 • Umístěný na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově výhradně ve vlastnictví města nebo organizace zřízené městem (městský majetek je možné zkontrolovat na této internetové adrese: majetek.kostelecno.cz).
 • Respektující finanční limit.
 • Realizátorem projektu je Město Kostelec nad Orlicí.
 • Proveditelný, realizace neodporuje zákonům, je v souladu s územním a strategickým plánem, plánovanými akcemi a studiemi a dalšími rozvojovými koncepcemi města.
 • Přínosný pro město a jeho občany.
 • Roční provozní náklady nepřesahují 10 % z celkové částky návrhu. Oblasti, ve kterých může být návrh podán, nejsou nijak omezeny (sport, úprava veřejných prostor, dopravní infrastruktura, vzdělání, volnočasové aktivity, životní prostředí, zeleň, odpady atd....).
 • Minimální hranice nákladů projektu činí 20 000 Kč maximální výše nákladů je 500 000 Kč.
 • Projekt nesmí mít charakter jednorázové akce.
 • Participativní rozpočet neslouží ke krytí investičních, nebo provozních nákladů organizačních složek a příspěvkových organizací města.

Předkladatel návrhu

 • Předkladatelem návrhu může být obyvatel s trvalým bydlištěm v Kostelci nad Orlicí, nebo v místních částech Kostelecká Lhota, Koryta a Kozodry, starší 12 let. Očekávána je aktivní spolupráce předkladatele s pracovníky MěÚ a s veřejností v rámci celého procesu až do ukončení realizace.
 • Předkladatel může navrhnout jeden i více projektů. Návrhy nevybrané v předchozích ročnících mohou být opakovaně nominovány.
 • Předkladatel si musí ověřit reálnost rozpočtu před podáním návrhu.
 • Pokud předkladatel zajistí další finanční podporu z jiných zdrojů, mohou celkové náklady přesahovat stanovenou výši o tento příspěvek. Předkladatel je však povinen k návrhu doložit poskytnutí tohoto příspěvku prostřednictvím podepsaného návrhu darovací smlouvy (viz příloha pravidel).
 • Předkladatel ručí za správnost kontaktních a věcných údajů.

Podání návrhu

 • Lhůta pro podání návrhu: 1. - 30. dubna 2024.
 • Návrh se podává v listinné nebo elektronické podobě na předepsaném a kompletně vyplněném formuláři.
 • Formulář a jeho přílohy jsou k dispozici na webových stránkách participativního rozpočtu: www.kostelecno.cz/rozvoj
 • Písemný návrh je nutné zaslat na emailovou adresu: rozvoj@kostelecno.cz
 • Návrh je možné před jeho odevzdáním zkonzultovat, vyhnete se tak případnému vyřazení návrhu z hlediska administrativního pochybení. Konzultace návrhu probíhá na kontaktním emailu: itomsova@kostelecno.cz
 • Po přijetí návrhu bude provedena kontrola formální správnosti.

Posouzení návrhu

 • Po ověření formální správnosti návrhu bude za účasti pracovníků příslušných odborů městského úřadu vyhodnoceno splnění stanovených kritérií a realizovatelnost. Posuzováno bude především technické řešení, soulad s předpisy a strategickými dokumenty města, majetkové vztahy, časová náročnost realizace, finanční náročnost (návrh musí být realizovatelný v daném finančním rozsahu, posuzováno bude, zda rozpočet je reálný, zda jsou uvedeny všechny položky a položky odpovídají ceníku prací).
 • O kontrole návrhu bude vyhotoven zápis s komentářem. Pokud budou shledány odstranitelné nedostatky či nesrovnalosti, bude předkladatel vyzván k úpravě návrhu. Pokud návrh nebude vypracován v souladu s touto metodikou nebo předkladatel nebude souhlasit s jeho úpravou, bude návrh vyřazen. Pokud návrh splní formální náležitosti a kritéria pro realizaci, bude zařazen do veřejného hlasování.

Prezentace návrhu

 • Návrhy budou představeny na webových stránkách a sociálních sítích města Kostelec nad Orlicí a ve zpravodaji ORLICE.
 • Pro zvýšení úspěšnosti návrhů doporučujeme předkladatelům prezentovat návrhy veřejně po domluvě s kontaktní osobou: itomsova@kostelecno.cz

Hlasování

 • Hlasovat bude oprávněn obyvatel s trvalým bydlištěm v Kostelci nad Orlicí, nebo v místních částech Kostelecká Lhota, Koryta a Kozodry, starší 12 let.
 • Návrhy zařazené do hlasování budou veřejně prezentovány na webových stránkách města a v dalších médiích.
 • Hlasování o návrzích bude probíhat prostřednictvím elektronického formuláře na internetových stránkách města: www.kostelecno.cz/rozvoj

Realizace

 • Podle výsledku hlasování bude sestaveno pořadí návrhů určených k realizaci do vyčerpání alokované částky, které bude předloženo ke schválení radě města.
 • V případě rovnosti hlasů bude rozhodovat komise, s preferencí projektů realizovaných v roce podání návrhu.
 • Poté bude zahájena administrativní a projektová příprava a vlastní realizace.
 • Předkladatel bude seznámen s dalším postupem, bude průběžně informován o realizaci a případných změnách, ke kterým se bude moci vyjádřit.
 • Odpovědnost za realizaci přebírá Město Kostelec nad Orlicí, které bude vydávat průběžné zprávy o realizaci.

Těšíme se na Vaše návrhy!


 
 
ZměněnoNázev a anotace
20.5.2024Podané návrhy pro hlasování veřejnosti
hlasování bude spuštěno dd.mm.2024
27.3.2024Přihláška projektu [PDF, 623 kB]
21.3.2024Pravidla pro předkladatele [PDF, 601 kB]

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTO > Participativní rozpočet

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém