Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Úřední adresa ohlašovny a doručovací pošty

 

 
 
Město Kostelec nad Orlicí nepřebírá žádnou korespondenci určenou pro občany s evidovaným trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny, tzv. úřední adrese Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38. Město Kostelec nad Orlicí pouze umožňuje uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoliv zásilky samé (v souladu s § 10 c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Oznámení o vyzvednutí písemnosti pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně (Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38) je uloženo na podatelně Městského úřadu Kostelec nad Orlicí (budova B, přízemí, č. dv. B-014).

Zásilky zasílané občanům s trvalým pobytem na tzv. úřední adrese Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, jsou ukládány na příslušné doručovací poště – Česká pošta, pobočka Kostelec nad Orlicí, Dukelských hrdinů 900, 517 41 Kostelec nad Orlicí.

Upozorňujeme, že Město Kostelec nad Orlicí zanechaná oznámení neeviduje a dále s nimi nepracuje, neinformuje adresáty o uložených oznámeních ani neposkytuje žádné informace o doručovaných zásilkách. S těmito dotazy je možné se obracet na příslušnou doručovací poštu.

Občané s trvalým pobytem na tzv. úřední adrese Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38 mají řadu možností, jak si zajistit doručování písemností (např. zřízení datové schránky, ohlášení adresy pro doručování písemností na ohlašovně – viz vedení tzv. doručovací adresy, zřízení P. O. BOXU na poště, dosílka atd.)

Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny

Při splnění zákonem stanovených podmínek může nastat tzv. fikce doručení podle ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu i při doručování na adresu ohlašovny. Fikce doručení nastane, pokud správní orgán přijal oznámení o neúspěšném doručení písemnosti, a zároveň měl adresát možnost si písemnost v desetidenní lhůtě vyzvednout na místě, kde byla písemnost uložena. Po uplynutí desetidenní lhůty od oznámení o neúspěšném doručení se bude písemnost považovat za doručenou.

Vedení tzv. doručovací adresy v agendovém informačním systému evidence obyvatel

Podle § 10b odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lze na písemnou žádost občana v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštních právních předpisů.

Adresu pro doručování písemností, její změnu nebo zrušení ohlásí občan ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území ČR (v podmínkách Města Kostelec nad Orlicí, Organizačně – správního odboru, Palackého náměstí 38), a to:
- osobně – občan žádost podepíše před zaměstnancem ohlašovny
- písemně – žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem
Žádost může obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby mu byly doručovány písemnosti na udanou adresu pro doručování. V případě, že žádost toto datum neobsahuje, vede se adresa pro doručování písemností v evidenci obyvatel od data doručení žádosti na ohlašovnu trvalého pobytu.

Doručovací adresou se rozumí:

a) jakákoli adresa v ČR, která vykazuje znaky adresy (adresou se rozumí kombinace názvu okresu, obce, části obce, katastrálního území, čísla popisného nebo evidenčního, názvu ulice a čísla orientačního a dále zvláštních údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb, která jednoznačně určuje adresní místo)
b) adresa v zahraničí
c) P. O. BOX
d) dodávací schránka

Doručovací adresou není e-mailová adresa, fax, číslo mobilu pro zaslání SMS a adresa ve formě POSTE RESTANTE.

Upozorňujeme, že na adresu pro doručování písemností jsou povinny doručovat správní orgány a jiné orgány veřejné moci (např. ministerstva, krajské úřady, obecní úřady, soudy, policie, stavební úřady, katastrální úřady atd.). K údaji o doručovací adrese nemají přístup a nebudou na ni doručovat jiné subjekty (jako např. peněžní ústavy, dodavatelé energií či jiných služeb, telefonní operátoři atd.)
 
Zodpovídá: Pavel Rzehák
Vytvořeno / změněno: 10.2.2021 / 10.2.2021
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > ÚŘAD
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém