Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

  • Facebook
  • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Pravidla pro volební kampaň do zastupitelstva města 2018 v Kostelci nad Orlicí

 

 
 

Město Kostelec nad Orlicí na základě usnesení Rady města č. RM 11 / 2018 ze dne 28.5.2018 vyhlašuje, v souladu s principem rovnosti kandidujících volebních stran pro volební kampaň pro volby do zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí 2018 tyto podmínky:

1. Shromáždění k představení kandidátů a volebních programů

Každé volební straně bude v souvislosti s volební kampaní do zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí pro rok 2018 bezplatně poskytnuta část plochy Palackého náměstí či jiného veřejného prostranství na pozemku ve vlastnictví města Kostelec nad Orlicí pro uspořádání předvolebního shromáždění k představení kandidátů a volebních programů.

Podmínkou pro poskytnutí prostranství je podání Oznámení o konání shromáždění v souladu se zákonem č. 84 / 1990 Sb. zákon o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů (dále shromažďovací zákon).

Volební kampaň nesmí narušit provoz a bezpečnost ve městě, musí být realizována v souladu s platnou legislativou, obecně závaznými předpisy, vyhláškami a pravidly.

Svolavatel shromáždění si zajistí na své náklady vytyčení prostoru potřebného ke konání shromáždění. Dále je svolavatel předvolebního shromáždění povinen zajistit si na vlastní náklady pořadatelskou službu, vybavení prostoru (např. stánek, lavičky, ozvučení apod.), případné připojení k sítím a úklid daného prostranství po skončení akce (město tyto služby neposkytuje). Při kolizi termínů rozhoduje datum a čas doručení oznámení.

Ostatní akce, jako umístění stánků, reklam, shromáždění bez oznámení dle shromažďovacího zákona apod. je nutné domluvit na Odboru správy majetku, který vydává souhlas se záborem veřejného prostranství. Za zábor veřejného prostranství je účtován městem poplatek.

2. Výlep volebních plakátů na přidělených plakátovacích plochách

Město Kostelec nad Orlicí v souladu s § 18 Zákona č. 424/1991 o sdružování v politických stranách a politických hnutích nevyhrazuje pro účely volební kampaně plochy pro bezplatný výlep předvolebních plakátů v rámci volební kampaně.

K výlepu plakátů v rámci volební kampaně mohou volební strany za úplatu využít oficiální výlepové plochy města, které jsou spravovány SK Rabštejn, a to na základě domluvy se SK Rabštejn a dle platných pravidel a cen (bližší informace na www.skrabstejn.cz, na telefonu: 774 697 209 či e-mailu: pokladna@skrabstejn.cz).

3. Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí ORLICE

Město Kostelec nad Orlicí v souladu s § 18 Zákona č. 424/1991 o sdružování v politických stranách a politických hnutích neposkytuje pro účely volební kampaně bezplatnou prezentaci volebních stran ve Zpravodaji města Kostelec nad Orlicí Orlice (dále zpravodaj města).

Volební strany mohou pro svou volební kampaň využít prostor ve zpravodaji města, a to formou placené inzerce.  Podávání příspěvků do zpravodaje města se řídí Zásadami pro vydávání zpravodaje Kostelec nad Orlicí Orlice. Bližší informace na:
https://www.kostelecno.cz/assets/File.ashx?id_org=7019&id_dokumenty=11738 nebo u paní Šárky Slezákové tel. +420 494 337 284, 725 099 614 e-mail: sslezakova@muko.cz).

Volební stranou se rozumí registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.

 
 
Zodpovídá: Martin Rýdel
Vytvořeno / změněno: 21.6.2018 / 21.6.2018
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém