Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Pohledávky z přestupků a správních deliktů - archiv dokumentů

 
 
 

Pohledávka z přestupků a správních deliktů, její úhrada nebo povolení rozložení úhrady na splátky nebo její vymáhání.

Základní informace k životní situaci

Ekonomický odbor Městského úřadu Kostelec nad Orlicí eviduje a vymáhá pokuty a náklady řízení uložené ve správním řízení jednotlivými odbory městského úřadu. V případě, že dlužník není schopen uhradit své pohledávky ve stanovené lhůtě, může požádat o povolení rozložení úhrady dlužné částky na splátky (dále jen „splátkový kalendář“). Nesplní-li dlužník povinnost úhrady pokuty a nákladů řízení, kterou mu rozhodnutí nebo příkaz ukládá, přikročí správce daně (tj. Městský úřad Kostelec nad Orlicí) k vymáhání nedoplatku daňovou exekucí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

V této věci jedná dlužník, kterému byla pokuta a náklady řízení uloženy:

 • fyzická osoba; případně jím písemně zplnomocněná osoba,
 • právnická osoba; za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ni jednat.     

Jaký je postup a podmínky pro řešení životní situace

Dlužnou částku může dlužník:

 • zaplatit v hotovosti nebo platební kartou přímo na centrální pokladně městského úřadu,
 • uhradit bezhotovostním převodem na účet města,
 • hradit splátkami na základě žádosti o splátkový kalendář.

V případě vyhovění žádosti je povolení vázáno na podmínky, že splátky budou hrazeny v částkách a termínech stanovených rozhodnutím. Nejsou-li dodrženy tyto podmínky, pozbývá rozhodnutí účinnosti a dluh se stává nedodržením povinnosti splatným v celé výši.

Jaké jsou poplatky

Přijetí žádosti o splátkový kalendář podléhá správnímu poplatku ve výši 400 Kč (dle pol. 1 písm. d) části I Sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Doručit podepsanou žádost o splátkový kalendář správci daně, ze které musí být patrné:

 • kdo podání činí (jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, kontaktní adresa)
 • komu je adresována (Městskému úřadu Kostelec nad Orlicí, ekonomický odbor)
 • čeho se týká (specifikace dlužné částky, její výše, číslo jednací rozhodnutí apod.)
 • co se navrhuje (periodicita splátek - max. doba 60 měsíců, výše splátek - min. 500 Kč)
 • důvody, proč nemůže být nedoplatek uhrazen najednou

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o splátkový kalendář lze podat na formuláři, který je k dispozici v listinné podobě na ekonomickém odboru nebo ke stažení níže na této stránce

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů ode dne podání žádosti.

Sankce

Sankce se neuplatňují. Nezaplatí-li žadatel správní poplatek ve výši 400 Kč, a to ani v náhradní lhůtě (tj. na základě zaslané výzvy k úhradě správního poplatku), správce daně zahájené řízení zastaví nebo úkon neprovede.

Daňová exekuce

Dlužníci, kteří neřeší své pohledávky vůči městu, nereagují na vyrozumění o výši nedoplatku, a ani nevyužijí možnosti řešení dluhu splátkovým kalendářem, tak u takovýchto dlužníků dochází k vymáhání pohledávky daňovou exekucí. Dlužníkovi tak vzniká i povinnost úhrady nákladů za nařízení daňové exekuce, která činí 2% z částky, pro kterou je exekuce nařízena, nejméně však 500 Kč.

Daňovou exekuci lze provést těmito způsoby:

 • srážkami ze mzdy
 • přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb
 • přikázáním jiné peněžité pohledávky
 • postižením jiným majetkových práv
 • prodejem movitých věcí
 • prodejem nemovitých věcí

Daňovou exekucí může vymáhat nedoplatek správce daně nebo může zabezpečit vymáhání nedoplatku prostřednictvím soudního exekutora, popřípadě jej uplatnit v insolvenčním řízení nebo přihlásit jej do veřejné dražby.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žádost o splátkový kalendář je možné doručit:

 • osobně na podatelnu - Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Dukelských hrdinů 985, 517 41 Kostelec nad Orlicí
 • poštou na adresu - Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
 • elektronicky - elektronické podání je možné učinit pouze s platným zaručeným elektronickým podpisem na adresu    epodatelna@muko.cz nebo datovou schránkou (bez elektronického podpisu).

Žádosti vyřizuje Městský úřad Kostelec nad Orlicí, ekonomický odbor, Lenka Žáčková,

Kontakt:

 • telefon: 777 458 603,
 • e-mail: lzackova@muko.cz (adresa pro běžnou komunikaci, nikoliv pro elektronické podání).

Úřední dny: po, st 8:00 - 17:00
Ostatní dny dle dohody.

 
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > ÚŘAD > Formuláře a dokumenty > Ekonomický odbor > Pohledávky z přestupků a správních deliktů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém