Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka > Městský úřad

 

Oblast působnosti

Organizačně správní odbor a živnostenský úřad
 

 
 

Zabezpečuje:

Na úseku správy matrik, státního občanství a voleb:

 • komplexní výkon matriční agendy v rámci správního obvodu matričního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP), dle zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
 • činnosti na úseku státního občanství, které jsou svěřeny matričnímu úřadu a úřadu ORP, dle zák. č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky),
 • identifikaci fyzických a právnických osob, dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů,
 • vidimaci a legalizaci, dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,
 • výkon činnosti na úseku voleb dle volebních zákonů – zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“), zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev krajů), zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“), zák. č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o volbách do Evropského parlamentu“), zákon č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta).

Na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů:

 • komplexní výkon agendy občanských průkazů v rozsahu obecního úřadu ORP, dle zák. č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
 • komplexní výkon agendy cestovních dokladů v rozsahu působnosti obecního úřadu ORP, dle zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů,
 • komplexní agendu evidence obyvatel v rozsahu obecního úřadu ORP a komplexní agendu ohlašovny města Kostelec nad Orlicí, dle zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,
 • přidělování čísel popisných, čísel evidenčních, názvů ulic a veřejných prostranství, dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • evidenci seznamů voličů a vydávaní a evidenci voličských průkazů.

Na úseku kultury a sportu:

 • Zákon číslo 84/1990 Sbírky, o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon číslo 85/1990 Sbírky, o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon číslo 565/1990 Sbírky, o místních poplatcích,
 • Zákon číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy,
 • Zákon č. 231/2001 Sb.Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů,
 • Zákon číslo 46/2000 Sbírky, o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon),
 • Zákon číslo 121/2000 Sbírky, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
 • Zákon číslo 361/2000 Sbírky, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
 • Zákon číslo 117/2001 Sbírky, o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon číslo 134/2016 Sbírky, o zadávání veřejných zakázek,
 • organizaci kulturních a sportovních akcí pořádaných městem, včetně jejich propagace,
 • evidenci oznámení o pořádání kulturních podniků ve městě, včetně zajištění informovanosti PČR a MP,
 • administraci databáze sportovních, kulturních a dalších zájmových organizací ve městě,
 • komplexní zpracovávání podkladů pro Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí Orlice, včetně zajištění tisku, distribuce a inzerce,
 • propagaci města v oblasti kultury a sportu, včetně administrace webových a facebookových stránek v této oblasti a pořízení propagačních materiálů.

Na úseku živnostenského úřadu:

 • výkon státní správy dle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu obecního úřadu ORP,
 • výkon státní správu v rozsahu obecního úřadu ORP, dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,
 • vykonává státní správy v rozsahu obecního úřadu ORP na úseku kontrol, a to zejména dle těchto zákonů:
  • dle zákona č. 455/1991 S., o živnostenském podnikání,
  • dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
  • dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,
  • dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
 • vedení živnostenského rejstříku v působnosti svého správního obvodu,
 • vyřizování stížnosti, oznámení a podnětů fyzických a právnických osob na úseku živnostenského podnikání,
 • dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů vedení evidence zemědělských podnikatelů, vydávání osvědčení o zápisu do evidence, provádění změn v této agendě.

Na úseku centrální podatelny:

 • komplexní chod podatelny, včetně evidence pošty pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně,
 • agendu spojenou s úřední deskou městského úřadu a agendu ztrát a nálezů,
 • agendu kontaktního místa veřejné správy CzechPoint, výpisy z veřejných i neveřejných rejstříků, zřizování datových schránek, autorizovanou konverzi dokumentů,
 • vidimaci a legalizaci, dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.

Na úseku evidence řidičů:

 • Zákon číslo 361/2000 Sbírky, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
 • Zákon číslo 247/2000 Sbírky, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
 • Vyhláška číslo 31/2001 Sbírky, o řidičských průkazech a o registru řidičů,
 • Vyhláška číslo 167/2002 Sbírky, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.,
 • Vyhláška číslo 277/2004 Sbírky, o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel),
 • Vyhláška číslo 156/2008 Sbírky, o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.,
 • Vyhláška číslo 294/2015 Sbírky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
 • Vyhláška číslo 208/2023 Sbírky, o terapeutických programech pro řidiče,
 • Směrnice Evropského parlamentu a rady 2006/126 ES o řidičských průkazech,
 • Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) číslo 165/2014 O tachografech v silniční dopravě.

Na úseku evidence vozidel:

 • Zákon číslo 168/1999 Sbírky, o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
 • Zákon číslo 56/2001 Sbírky, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
 • Vyhláška číslo 82/2018 Sbírka o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách),
 • Vyhláška číslo 343/2014 Sbírky, o registraci vozidel,
 • Vyhláška číslo 211/2018 Sbírky, o technických prohlídkách vozidel,
 • Vyhláška číslo 209/2018 Sbírky o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel,
 • Vyhláška číslo 153/2023 Sbírky, o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikací.
  .

Na úseku zkušebního komisaře:

 • Zákon číslo 361/2000 Sbírky, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
 • Zákon číslo 247/2000 Sbírky, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
 • Vyhláška číslo 31/2001 Sbírky, o řidičských průkazech a o registru řidičů,
 • Vyhláška číslo 167/2002 Sbírky, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.,
 • Vyhláška číslo 277/2004 Sbírky, o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel),
 • Vyhláška číslo 156/2008 Sbírky, o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.,
 • Vyhláška číslo 82/2012 Sbírky, o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách),
 • Vyhláška číslo 294/2015 Sbírky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
 • Vyhláška číslo 209/2018 Sbírky, o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel,
 • Zákon číslo 56/2001 Sbírky, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
 • Zákon 111/1994 o silniční dopravě,
 • Nařízení 561/2006 AETR,
 • Nařízení 3821/85, technické podmínky platné v rámci Evropské unie,
 • Vyhláška č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor organizačně správní a živnostenský úřad dále zabezpečuje:

 • dle příslušných volebních zákonů, správní a organizační činnosti při přípravě a průběhu voleb a referend v rozsahu obce (pro město Kostelec nad Orlicí), pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu ORP,
 • úkoly obce dle zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů, ve znění pozdějších předpisů,
 • úkoly obce dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • úkoly obce dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách),
 • v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, úkoly tzv. podpůrného orgánu,
 • vedení kroniky dle zákona č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí, ve znění pozdějších předpisů,
 • evidenci právních předpisů města (OZV a nařízení), předpisů KH kraje uveřejněných ve Věstníku KH kraje a právních předpisů vyhlášených ve sbírce zákonů.
 
Zodpovídá: Správce webových stránek
Vytvořeno / změněno: 2.7.2021 / 31.7.2023
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém