Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Oblast působnosti

Organizačně správní odbor a živnostenský úřad
 

 
 

Zabezpečuje:

Na úseku správy matrik a státního občanství:

 • komplexní výkon matriční agendy v rámci správního obvodu matričního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP), dle zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
 • činnosti na úseku státního občanství, které jsou svěřeny matričnímu úřadu a úřadu ORP, dle zák. č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky),
 • identifikaci fyzických a právnických osob, dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů,
 • vidimaci a legalizaci, dle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.

Na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů:

 • komplexní výkon agendy občanských průkazů v rozsahu obecního úřadu ORP, dle zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
 • komplexní výkon agendy cestovních dokladů v rozsahu působnosti obecního úřadu ORP, dle zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů,
 • komplexní agendu evidence obyvatel v rozsahu obecního úřadu ORP a komplexní agendu ohlašovny města Kostelec nad Orlicí, dle zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,
 • přidělování čísel popisných, čísel evidenčních, názvů ulic a veřejných prostranství, dle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • evidenci seznamů voličů a vydávaní a evidenci voličských průkazů.

Na úseku školství:

 • spolupráci s příspěvkovými organizacemi města (mateřskými a základními školami a školskými zařízeními) a poskytování metodické a poradenské pomoci,
 • sběr dat pro stanovování výše finančních prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v ORP,
 • podporu při sestavování provozních rozpočtů příspěvkových organizací, zveřejňování rozpočtů a střednědobých výhledu rozpočtů PO na stránkách města.
 • projednávání přestupků dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Na úseku kultury a sportu:

 • organizaci kulturních a sportovních akcí pořádaných městem, včetně jejich propagace,
 • evidenci oznámení o pořádání kulturních podniků ve městě, včetně zajištění informovanosti PČR a MP,
 • administraci databáze sportovních, kulturních a dalších zájmových organizací ve městě a komplexní výkon agendy čerpání prostředků z grantových a dotačních programů města těmito organizacemi, včetně jeho kontroly,
 • komplexní zpracovávání podkladů pro Zpravodaj města Kostelec nad Orlicí Orlice, včetně zajištění tisku a distribuce,
 • propagaci města v oblasti kultury a sportu, včetně administrace webových a facebookových stránek v této oblasti a pořízení propagačních materiálů.

Na úseku živnostenského úřadu:

 • výkon státní správy dle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu obecního úřadu ORP,
 • výkon státní správu v rozsahu obecního úřadu ORP, dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,
 • vykonává státní správy v rozsahu obecního úřadu ORP na úseku kontrol, a to zejména dle těchto zákonů:
  • dle zákona č. 455/1991 S., o živnostenském podnikání,
  • dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
  • dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,
  • dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
 • vedení živnostenského rejstříku v působnosti svého správního obvodu,
 • vyřizování stížnosti, oznámení a podnětů fyzických a právnických osob na úseku živnostenského podnikání,
 • dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů vedení evidence zemědělských podnikatelů, vydávání osvědčení o zápisu do evidence, provádění změn v této agendě.

Na úseku centrální podatelny:

 • komplexní chod podatelny, včetně evidence pošty pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně,
 • agendu spojenou s úřední deskou městského úřadu a agendu ztrát a nálezů,
 • agendu kontaktního místa veřejné správy CzechPoint, výpisy z veřejných i neveřejných rejstříků, zřizování datových schránek, autorizovanou konverzi dokumentů.

Na úseku evidence řidičů:

 • podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vede registr řidičů, řidičských průkazů a řidičských oprávnění, zajišťuje jejich vydávání, výměnu a vrácení,
 • vede evidenci paměťových karet řidičů,
 • vede evidenci bodového hodnocení,
 • vede správní řízení o námitkách proti zaznamenanému bodovému hodnocení,
 • vede správní řízení o odnětí řidičského oprávnění z důvodů zdravotní způsobilosti nebo odborné způsobilosti,
 • vede správní řízení o zadržení řidičských průkazů.

Na úseku evidence vozidel:

 • podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vede registr silničních vozidel, zejm. provádí zápisy změn údajů v technickém průkazu, přiděluje registrační značky, vydává osvědčení o registraci nebo technické osvědčení, provádí záznam o vyřazení vozidel, schvaluje technické způsobilosti silničních vozidel.

Na úseku zkušebního komisaře:

 • podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů, zejm. rozhoduje o vydávání registrace k provozování autoškoly, o její změně a odnětí,
 • schvaluje výcviková vozidla k výcviku v autoškole,
 • provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění a profesní způsobilosti řidiče,
 • vykonává státní dozor a projednává přestupky při porušení tohoto zákona.

Odbor organizačně správní a živnostenský úřad dále zabezpečuje:

 • dle příslušných volebních zákonů, správní a organizační činnosti při přípravě a průběhu voleb a referend v rozsahu obce (pro město Kostelec nad Orlicí), pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu ORP,
 • úkoly obce dle zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů, ve znění pozdějších předpisů,
 • úkoly obce dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • úkoly obce dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách),
 • v souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, úkoly tzv. podpůrného orgánu,
 • vedení kroniky dle zákona č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí, ve znění pozdějších předpisů,
 • evidenci právních předpisů města (OZV a nařízení), předpisů KH kraje uveřejněných ve Věstníku KH kraje a právních předpisů vyhlášených ve sbírce zákonů.
 
Zodpovídá: Správce webových stránek
Vytvořeno / změněno: 2.7.2021 / 31.7.2023
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém