Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Odbory úřadu > Ekonomický odbor

 

Oblast působnosti

Odbor dopravy - obecní živnostenský úřad
 

 
 

Registr vozidel

 • vede registr silničních vozidel
 • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel
 • provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru ( barva, tažné zařízení, výmaz čísla motoru, alternativní pohon LPG, změna trvalého pobytu, obnova čísla VIN náhradní technologií, alternativní použití kol...)
 • přiděluje silničním vozidlům registrační značku
 • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla
 • provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla
 • rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla
 • umožní nahlédnutí, nebo poskytne výpis zapsaných údajů v registru vozidel pouze tomu, kdo prokáže právní zájem

Oddělení přestupků

 • vede kompletní agendu přestupků a správních deliktů na úseku dopravy a silničního hospodářství
 • vykonává funkci správního orgánu oprávněného ukládat pokuty podle zákona pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • ukládá další sankce při porušení povinností stanovených zákonem v rozsahu působnosti odboru
 • projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení
 • vede řízení o odnětí řidičského oprávnění a nařizuje přezkoumání zdravotní a odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • vyřizuje žádosti o upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel v těch případech, kdy tuto sankci uložil zdejší správní orgán
 • rozhoduje o zadržení řidičského průkazu
 • vede evidenci projednávaných přestupků a správních deliktů

Zkušební komisař řidičů

 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí
 • registrace schválených výcvikových vozidel pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání
 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky
 • provádí přezkoušení odborné způsobilosti( pozbytí ŘO z důvodu ztráty odborné způsobilosti, po dosažení 12 bodů, po zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel),
 • provádí státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • provádí přezkoušení profesní způsobilosti řidičů

Registr řidičů

 • vede registr řidičů, spisy řidičů
 • vydává data z registru řidičů
 • vyhotovuje výpisy z evidenční karty řidiče
 • vyhotovuje výpisy z bodového hodnocení řidiče
 • vydává řidičské průkazy (dále ŘP) a mezinárodní ŘP
 • vydává potvrzení a duplikáty za ztracené, poškozené a odcizené ŘP
 • vyměňuje ŘP vydané cizím státem
 • vydává průkazy profesní způsobilosti řidičů
 • vydává paměťové karty v systému Digitální tachograf
 • vede evidenci přestupků nebo trestných činů spáchaných v dopravě řidičem motorového vozidla
 • provádí úkony spojené s bodovým hodnocením řidičů
 • vede záznamy o počtu bodů dosažených řidičem v bodovém hodnocení
 • odnímá řidičské oprávnění z důvodu pozbytí zdravotní a odborné způsobilosti, rozhoduje o vrácení řidičského oprávnění
 • vede údaje o zákazech činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel

Pozemní komunikace

 • rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a vyřazení místní komunikace z této kategorie
 • stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
 • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy a spojů nebo orgán kraje v přenesené působnosti
 • vede evidenci vozidel Taxislužby
 • stanovuje evidenční číslo vozidlům Taxislužby
 • zajišťuje zkoušky odborné způsobilosti pro koncese formy dopravy Taxislužba včetně vydání osvědčení o vykonané zkoušce
 • vydává a odnímá průkazy řidičů vozidel Taxislužby
 • vydává stanoviska pro vydání koncese pro formu dopravy Taxislužba
 • vykonává státní dozor v oblasti pozemních komunikací
 • provádí kontroly stanic měření emisí
 • vydává stanoviska k veřejné linkové autobusové dopravy

Obecní živnostenský úřad - ddělení registrace

 • přijímá podání občanů
 • vydává průkazy živnostenského oprávnění
 • provádí změny průkazů živnostenského oprávnění
 • ruší živnostenská oprávnění na základě žádostí podnikatelů
 • provádí transformace živnostenských oprávnění
 • provádí činnosti spojené s evidencí živnostenských provozoven a činnosti spojené s evidencí odpovědných zástupců
 • pořizuje data do živnostenského rejstříku
 • registruje a vede evidenci zemědělských podnikatelů
 • plní funkci centrálního registračního místa (CRM)
 • provádí další činnosti obdobného charakteru v rámci kompetencí odboru

Obecní živnostenský úřad - kontrolně-správní oddělení

 • provádí živnostenskou kontrolu
 • při zjištění porušení živnostenského zákona ukládá pokuty v blokovém nebo správním řízení
 • informuje příslušné orgány o zjištěném porušování předpisů
 • spolupracuje s dalšími orgány státní správy
 • archivuje a eviduje spisové materiály podnikatelů
 • sděluje údaje o živnosti a podnikateli příslušným orgánům
 • vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty fyzických a právnických osob na úseku živnostenského podnikání
 • provádí kontrolu dodržování příslušných ustanovení zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů (tabákový zákon), včetně ukládání sankcí
 • plní další úkoly v rámci kompetencí odboru
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Jičínská, DiS
Vytvořeno / změněno: 7.10.2015 / 7.10.2015
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém