Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Oblast působnosti

Odbor dopravy - obecní živnostenský úřad
 

 
 

Zabezpečuje:

Na úseku evidence řidičů:

 • podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vede registr řidičů, řidičských průkazů a řidičských oprávnění, zajišťuje jejich vydávání, výměnu a vrácení,
 • vede evidenci paměťových karet řidičů,
 • vede evidenci bodového hodnocení,
 • vede správní řízení o námitkách proti zaznamenanému bodovému hodnocení,
 • vede správní řízení o odnětí řidičského oprávnění z důvodů zdravotní způsobilosti nebo odborné způsobilosti,
 • vede správní řízení o zadržení řidičských průkazů.

Na úseku evidence vozidel:

 • podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vede registr silničních vozidel, zejm. provádí zápisy změn údajů v technickém průkazu, přiděluje registrační značky, vydává osvědčení o registraci nebo technické osvědčení, provádí záznam o vyřazení vozidel, schvaluje technické způsobilosti silničních vozidel.

Na úseku zkušebního komisaře:

 • podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů, zejm. rozhoduje o vydávání registrace k provozování autoškoly, o její změně a odnětí,
 • schvaluje výcviková vozidla k výcviku v autoškole,
 • provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění a profesní způsobilosti řidiče,
 • vykonává státní dozor a projednává přestupky při porušení tohoto zákona.

Na úseku přestupků v dopravě:

 • podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, projednává a vede řízení o přestupcích, zejm. dle zákona:
  • č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
  • zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  • dále dle pokynů tajemníka městského úřadu,
 • vede řízení o upuštění zbytku výkonu sankce zákazu řízení motorových vozidel.

Na úseku živnostenského úřadu:

 • vykonává státní správu dle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 • vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,
 • vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti na úseku kontrol, a to zejména dle těchto zákonů:
  • dle zákona č. 455/1991 S., o živnostenském podnikání,
  • dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
  • dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,
  • dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
 • vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu,
 • vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty fyzických a právnických osob na úseku živnostenského podnikání,
 • dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů vede evidenci zemědělských podnikatelů, vydává osvědčení o zápisu do evidence, provádí změny a vyřazuje z evidence.
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Jičínská, DiS
Vytvořeno / změněno: 7.10.2015 / 10.8.2020
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém