Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Oblast působnosti

Odbor sociálních věcí
 

 
 

Pomoc občanům v tíživých životních situacích zajišťuje odbor sociálních věcí v rámci samostatné působnosti obce v územním obvodu města Kostelec nad Orlicí a v rámci výkonu státní správy ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu a správním obvodu obce s rozšířenou působností.

Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem je vymezen územím obcí:

Borovnice, Častolovice, Čestice, Doudleby nad Orlicí, Hřibiny – Ledská, Chleny, Kostelec nad Orlicí, Kostelecké Horky, Krchleby, Olešnice, Svídnice, Tutleky, Vrbice, Zdelov

Správní obvod obce s rozšířenou působností je vymezen územím obcí:

Albrechtice nad Orlicí, Bolehošť, Borohrádek, Borovnice, Častolovice, Čermná nad Orlicí, Čestice, Doudleby nad Orlicí, Hřibiny – Ledská, Chleny, Kostelec nad Orlicí, Kostelecké Horky, Krchleby, Lípa nad Orlicí, Nová Ves, Olešnice, Svídnice, Tutleky, Týniště nad Orlicí, Vrbice, Zdelov, Žďár nad Orlicí

Agendy odboru:

 • v rámci samostatné působnosti obce zajišťuje sociálně právní ochranu dětí v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku sociálně právní ochrany dětí v souladu se zvláštními zákony
 • vykonává funkce opatrovníka a poručníka dle zákona o sociálně právní ochraně dětí
 • vykonává funkci opatrovníka u žadatele o udělení azylu u osoby mladší 18 let dle zákona o azylu
 • zajišťuje sociálně právní ochranu dětí na úseku náhradní rodinné péče
 • vykonává poradenskou činnost a poskytuje pomoc rodičům a osobám odpovědným za výchovu nezletilého dítěte při praktickém výkonu rodičovské zodpovědnosti
 • vyhledává děti, jejichž rodiče nebo jiné osoby zodpovědné za jejich výchovu, neplní své povinnosti uložené zákonem, případně výchovu dětí ohrožují nebo narušují
 • zajišťuje řešení sociálně právní situace dětí umístěných v ústavní péči
 • sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do péče jiné fyzické osoby než rodiče
 • sepisuje s pěstouny dohody o výkonu pěstounské péče
 • zabezpečuje činnost komise pro sociálně právní ochranu dětí
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku pomoci v hmotné nouzi podle zvláštních zákonů a v souvislosti s výkonem sociální práce vede standardizované záznamy sociálního pracovníka
 • v rámci samostatné působnosti obce zajišťuje činnosti na úseku sociálních služeb v souladu se zákonem o obcích a zvláštními zákony
 • poskytuje formou základního sociálního poradenství osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění, dohlíží, jak ustanovený zvláštní příjemce plní své povinnosti, neplní-li své povinnosti, rozhodne o ustanovení jiného příjemce
 • zajišťuje výkon funkce opatrovníka osob omezených nebo zbavených způsobilosti k právním úkonům
 • zpracovává komunitní plán sociálních služeb města a provádí pravidelné revize a aktualizace
 • podílí se na realizaci protidrogové politiky na svém území
 • v přenesené působnosti vydává zvláštní označení vozidel přepravujících zdravotně postižené občany, vede evidenci o vydaných zvláštních označeních, shromažďuje poškozená zvláštní označení a zabezpečuje znehodnocení dle zákona o provozu na pozemních komunikacích
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku sociálních služeb dle zvláštního zákona
 • na území správního obvodu obce s rozšířenou působností koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, přitom spolupracuje s krajskou pobočkou úřadu práce a krajským úřadem
 • v přenesené působnosti ve svém správním obvodu plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti dle §6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku návykových látek dle zvláštního zákona
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku zdravotnictví – výdej receptů a žádanek na léčiva obsahující návykové látky, vedení evidence a distribuce tiskopisů žádanek a receptů s modrým pruhem, zajištění likvidace neplatných, znehodnocených a nepotřebných tiskopisů ze zdravotnických zařízení na území, pro něž agendu vykonává 
 • spolupracuje s úřadem práce, správami sociálního zabezpečení, Policií ČR, nemocnicemi a dalšími orgány a organizacemi v oblasti své působnosti
 • zajišťuje statistickou evidenci a výkaznictví

Sociálně-právní ochrana dětí

Náhradní rodinná péče

Kurátor pro děti a mládež

Sociální kurátor, sociální pracovník

Koordinátor komunitního plánování

Protidrogový koordinátor

Manažer prevence kriminality

Romský poradce

Zdravotnictví


 
 
Zodpovídá: Bc. Eva Marková
Vytvořeno / změněno: 7.10.2015 / 7.10.2015
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém