Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Oblast působnosti

Stavební úřad - životní prostředí
 

 
 

Ing. Radomíra Padriánová - úřad územního plánování 
Dle § 6 odst. 1 stavebního zákona v přenesené působnosti:

 • pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce
 • pořizuje územně plánovací podklady (územní studie)
 • pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu
 • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu
 • podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti
 • vykonává další činnosti podle stavebního zákona


 - úřad územního plánování
Dle § 6 odst. 1 stavebního zákona v přenesené působnosti:

 • vydává závazné stanovisko podle § 96b, není-li příslušný krajský úřad,
 • vykonává další činnosti podle stavebního zákona


Mgr. Markéta Plachetková - úřad územního plánování
Dle § 6 odst. 1 stavebního zákona v přenesené působnosti:

 • pořizuje územně plánovací podklady (územně analytické podklady)
 • vykonává další činnosti podle stavebního zákona


Bc. Lucie Lédrová, Lenka Adamovská, Ing. Bc. Lucie Barnová  - obecný stavební úřad

 • vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu
 • uzavírá s žadateli veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území
 • zajišťuje posuzování vlivů na životní prostředí v územním řízení
 • rozhoduje o prodlužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území, o dělení nebo scelování pozemků, o ochranném pásmu
 • rozhoduje o změně nebo zrušení územního rozhodnutí
 • vydává společné územní rozhodnutí a stavební povolení tzv. společné rozhodnutí
 • ve zjednodušeném územním řízení rozhoduje o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území a o dělení nebo scelování pozemků
 • vydává územní souhlas
 • vydává společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • vydává jako opatření obecné povahy územní opatření o stavební uzávěře
 • vydává jako opatření obecné povahy územní opatření o asanaci území
 • vydává souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • rozhoduje o povolení stavby – vydává stavební povolení
 • uzavírá s žadateli veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, která nahrazuje stavební povolení
 • přezkoumává oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
 • rozhoduje o povolení změny stavby před jejím dokončením
 • vydává souhlasy s užíváním stavby
 • rozhoduje o zákazu užívání stavby, jestliže na základě závěrečné kontrolní prohlídky zjistí, že nejsou splněny podmínky podle § 119 odst. 2 stavebního zákona či u stavby provedené v rozporu se stavebním povolením či ohlášením nebo užívané bez předchozího oznámení
 • vydává kolaudační souhlas
 • vydává kolaudační rozhodnutí
 • rozhoduje o vydání časově omezeného povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením
 • rozhoduje o povolení zkušebního provozu
 • ověřuje dokumentaci skutečného provedení stavby tzv. pasport stavby
 • rozhoduje o povolení změny v užívání stavby
 • rozhoduje o povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
 • rozhoduje o nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení
 • rozhoduje o dodatečném povolení stavby
 • rozhoduje o změně v užívání dočasné stavby spočívající v prodloužení doby jejího trvání nebo ve změně na stavbu trvalou
 • vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení
 • ve veřejném zájmu oprávněnost: provádět kontrolní prohlídky stavby, nařizovat neodkladné odstranění stavby, nařizovat nutné zabezpečovací práce na stavbě, nařizovat nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku,nařizovat provedení udržovacích prací,nařizovat vyklizení stavby, ukládat opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
 • provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi uvedené v podmínkách stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním kolaudačního souhlasu a v případech, kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení stavby; může provést kontrolní prohlídku též u nařízených udržovacích prací, u odstraňované stavby a v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné
 • vyzývá podle povahy věci stavebníka, osobu, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu  (dále jen "stavbyvedoucí") nebo osobu vykonávající stavební dozor anebo vlastníka stavby, aby ve stanovené lhůtě zjednali nápravu v případě, že zjistí při kontrolní prohlídce stavby závadu nebo vyžaduje-li to přesnost a úplnost zjištění podle § 133 odst. 2 stavebního zákona. Není-li výzvě vyhověno, nařídí zjednání nápravy rozhodnutím
 • nařizuje vlastníkovi stavby neodkladné odstranění stavby a zabezpečí její odstranění, jsou-li ohroženy životy osob nebo zvířat tím, že stavba hrozí zřícením
 • nařizuje vlastníkovi stavby provedení nutných zabezpečovacích prací, jestliže stavba svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat, není-li nutné ji neodkladně odstranit
 • může nařídit vlastníkovi stavby, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku nezbytné úpravy:jimiž se docílí, aby užívání stavby nebo jejího zařízení neohrožovalo životní prostředí, nepřiměřeně neobtěžovalo její uživatele a okolí hlukem, exhalacemi včetně zápachu, otřesy, vibracemi, účinky neionizujícího záření anebo světelným zářením, jimiž se odstraňují jiné hygienické, bezpečnostní, požární a provozní závady a závady na elektrickém zařízení stavby,jimiž bude vyhověno požadavkům obrany, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva uplatněným příslušnými orgány (§ 175),v zájmu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,spočívající v připojení stavby na technickou infrastrukturu a dále úpravy, jimiž se stavba vybavuje sociálním nebo jiným hygienickým zařízením,k zajištění účinného odvádění a zneškodňování odpadních vod v souladu s právními předpisy, k usnadnění průtoku přívalových vod nebo k zamezení vnikání povrchových vod do staveb a na přilehlé pozemky,spočívající v konzervaci rozestavěné stavby, jejíž provádění bylo přerušeno nebo zastaveno,jimiž se zajišťuje bezbariérový přístup a užívání pozemku nebo stavby, jimiž se zajišťuje ochrana architektonického a archeologického dědictví
 • rozhoduje o poskytnutí stavebního příspěvku vlastníkovi stavby, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku, kterému bylo nařízeno provedení nezbytných úprav podle § 137 odst. 1 písm. c) až i) stavebního zákona nebo nezbytných opatření podle zvláštního právního předpisu
 • nařizuje provedení udržovacích prací, není-li stavba řádně udržována
 • rozhoduje o vyklizení stavby, jestliže jsou závadami na stavbě bezprostředně ohroženy životy nebo zdraví osob či zvířat, anebo má být nařízeno neodkladné odstranění stavby nebo nutné zabezpečovací práce podle § 135 odst. 1 a 2 stavebního zákona
 • rozhoduje o uložení opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
 • vykonává státní dozor ve věcech stavebního řádu
 • rozhoduje o nařízení umožnění vstupu oprávněné úřední osobě nebo jí přizvané osobě na pozemek nebo do stavby
 • ukládá pořádkovou pokutu tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení nebo provedení kontrolní prohlídky, anebo plnění úkolů podle § 172 stavebního zákona
 • povoluje mimořádné postupy dle § 177 stavebního zákona
 • ukládá pokuty za přestupky klasifikované v § 178 – § 179 stavebního zákona
 • ukládá pokuty za správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob klasifikované v § 180 - § 181 stavebního zákona


Bc. Lucie Kmečová, Barbora Kubalíková, DiS. – vodoprávní úřad    

 • vede jednotlivá správní řízení na svěřeném úseku, včetně jejich administrativního zajištění
 • upravuje, omezuje, popřípadě zakazuje obecné nakládání s povrchovými vodami
 • povoluje nakládání s povrchovými a podzemními vodami (odběry, vzdouvání, akumulace, energetické využití, vypouštění odpadních vod)
 • mění a ruší povolení k nakládání s vodami
 • povoluje některé činnosti (vysazování stromů nebo keřů v záplavovém území, těžbu písku, štěrku, bahna z pozemků koryt vodních toků)
 • plní funkci speciálního stavebního úřadu pro stavby vodních děl (povolování staveb, jejich změn a odstraňování, kolaudace staveb)
 • uděluje souhlas ke stavbám, zařízením a činnostem, které mohou ovlivnit vodní poměry
 • vydává vyjádření ke všem záměrům staveb, zařízení a činností, které mohou ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových a podzemních vod
 • vede evidenci vydaných rozhodnutí (vodoprávní evidenci) podle vodního zákona
 • stanovuje ochranná pásma vodních zdrojů a vodních děl
 • stanovuje minimální zůstatkové průtoky povrchových vod
 • stanovuje minimální hladiny podzemních vod
 • zabezpečuje řízení a koordinaci prací při zneškodňování havarijního znečištění nebo ohrožení povrchových a podzemních vod
 • povoluje vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace
 • rozhoduje v pochybnostech o hranici vodního toku
 • při změnách koryt vodních toků povoluje jejich návrat do původního koryta
 • rozhoduje v pochybnostech, jde-li o vodní dílo
 • ukládá povinnost zpracování manipulačních, případně provozních řádů vodních děl
 • rozhoduje o zařazení vodního díla do kategorie technicko-bezpečnostního dohledu a povinnostech s tím souvisejících
 • upravuje povolené nakládání s vodami při mimořádných opatřeních
 • vykonává vodohospodářský dozor nad dodržováním vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích
 • schvaluje manipulační řády vodních děl
 • ukládá pokuty za porušení povinností na úseku vodního hospodářství a úseku zákona o vodovodech a kanalizacích, připravuje podklady pro jejich vymáhání
 • rozhoduje o působnosti zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu na vodovody nebo kanalizace s počtem připojených obyvatel menším než 50 obyvatel a denní produkcí menší než 10 m3
 • zpracovává údaje evidence vodovodů a kanalizací a předává je MZe
 • rozhoduje ve sporech o rozsahu oprávnění stavebníka, vlastníka a provozovatele při výstavbě, údržbě a provozování vodovodu nebo kanalizace
 • povoluje výjimku z ochranného pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok
 • rozhoduje o povinnosti veřejné služby podle § 22 zákona o vodovodech a kanalizacích
 • plní úkoly vyplývající z postavení dotčeného orgánu při územním a stavebním řízení (vydávání závazných stanovisek)


Bc. Marcela Půlpánová - státní správa na úseku rybářství

 • na návrh vlastníka nebo uživatele rybářského revíru ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti (dle § 14 odst. 1 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů „zákon o rybářství“, ve znění pozdějších předpisů)
 • vydává a odebírá rybářské lístky
 • projednává přestupky (§ 30 zákona o rybářství) a správní delikty (§ 31 zákona o rybářství)


Mgr. Kateřina Dluzaková - státní správa na úseku ochrany ovzduší

 • zastupuje správní orgán v územním, stavebním a kolaudačním řízení z hlediska ochrany ovzduší a vydává závazná stanoviska
 • nařizuje odstranění závad u nevyjmenovaných spalovacích zdrojů, ukládá opatření k nápravě těchto závad a ukládá pokuty za nesplnění této uložené povinnosti
 • vede evidenci nevyjmenovaných stacionárních zdrojů, u nichž tento zákon stanoví ohlašovací povinnost, a poskytuje údaje z této evidence ministerstvu
 • kontroluje dodržování povinností provozovateli nevyjmenovaných stacionárních zdrojů, za nedodržení povinností jim ukládá pokuty a nápravná opatření a rozhoduje o zastavení nebo omezení provozu těchto zdrojů
 • kontroluje dodržování přípustné tmavosti kouře u provozovatelů nevyjmenovaných stacionárních zdrojů a za nedodržení povinností ukládá pokuty
 • projednává přestupky a správní delikty na svěřeném úseku
 • plní úkoly vyplývající z postavení dotčeného orgánu při územním a stavebním řízení (vydávání závazných stanovisek)


Mgr. Kateřina Dluzaková - státní správa na úseku odpadového hospodářství

 • podává návrh MŽP na zařazení odpadu podle katalogu odpadů
 • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (NO) původcům, nakládajícím s množstvím NO menším než 100 tun ročně
 • uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů (původcům nakládajícím s množstvím NO menším než 100 tun ročně)
 • ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů, v mimořádných případech, je-li to nezbytné z hlediska ochrany ŽP a pro provozovatele technicky možné, povinnost odstranit odpad
 • ukládá pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání za porušování povinností podle § 66 odst. 2 a 5 zákona, současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím
 • kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • vede a zpracovává evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků a způsobů jejich zpracování, zařízení k nakládání s odpady, zařízení neurčených k nakládání s odpady ale využívající odpady jako vstupní surovinu, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst odpadů a skladů odpadů, dopravců odpadů, vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona a na požádání podává informace žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu
 • hrozí-li poškození lidského zdraví nebo ŽP nebo již k němu došlo, může zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby
 • může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce nemá zajištěno jejich využití nebo odstranění a pokud by v důsledku pokračování činnosti mohly způsobit škodu na ŽP
 • vydává vyjádření ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů, v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady
 • projednává přestupky a správní delikty na svěřeném úseku
 • plní úkoly vyplývající z postavení dotčeného orgánu při územním a stavebním řízení (vydávání závazných stanovisek)


Bc. Marcela Půlpánová - státní správa na úseku ochrany zvířat proti týrání

 • vykonává činnosti svěřené ORP zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, např.:
 • rozhoduje o zvláštním opatření podle § 28a a § 28b zákona na ochranu zvířat proti týrání a o předběžné náhradní péči podle § 28c zákona na ochranu zvířat proti týrání, včetně náhrady nákladů za toto opatření
 • projednává všechny podněty podané podle § 22 odst. 1 písm. m) zákona na ochranu zvířat proti týrání,
 • musí písemně vyrozumět příslušnou krajskou veterinární správu do 1 měsíce od podání podnětu o učiněných opatřeních a po vydání rozhodnutí jej bezodkladně zaslat příslušné krajské veterinární správě; to platí i v případech, kdy nebylo správní řízení zahájeno na základě podnětu příslušné krajské veterinární správy s výjimkou řízení o správním deliktu spočívajícím v porušení povinnosti učinit opatření proti úniku zvířete.
 • projednává přestupky a správní delikty na svěřeném úseku


Lenka Cejpková - státní správa na úseku ochrany přírody a krajiny

 • vede jednotlivá správní řízení na svěřeném úseku, včetně jejich administrativního zajištění
 • povoluje s výjimkou území národních parků, národních přírodních a přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území, kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě
 • vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu
 • vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků a registruje významné krajinné prvky
 • vyhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, zajišťuje jejich ochranu, popřípadě ruší jejich ochranu, vydává výjimky ze stanovených zákazů
 • vydává souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území
 • vydává pro opatření obecné povahy nebo rozhodnutí o omezení nebo zákazu rušivé činnosti
 • vydává stanoviska k odlesňování nebo zalesňování pozemků, k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů
 • rozhoduje o zajištění a použití prostředků k zabránění nadměrnému úhynu rostlin, živočichů a ničení jejich biotopů
 • vydává povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů
 • rozhoduje o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků
 • ukládá provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin
 • přijímá oznámení o kácení dřevin a rozhoduje o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin
 • vydává souhlas k umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz
 • rozhoduje o vyhlášení přechodně chráněné plochy
 • v případě chráněných ptáků vydává osvědčení o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči, vede evidenci vydaných osvědčení
 • ukládá podmínky pro výkon činností, které by mohly způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody nebo takové činnosti zakazuje
 • rozhoduje o možnostech a podmínkách uvedení do původního stavu, ukládá provedení přiměřených náhradních opatření
 • vymezuje a hodnotí místní systém ekologické stability
 • vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny
 • projednává přestupky na svěřeném úseku
 • ukládá pokuty za protiprávní jednání na svěřeném úseku
 • uděluje souhlas k návrhům regulačních plánů a k návrhům územně plánovacích podkladů, které vycházejí ze schválených územních plánů obce
 • plní úkoly vyplývající z postavení dotčeného orgánu při územním a stavebním řízení (vydávání závazných stanovisek)


Lenka Cejpková - státní správa na úseku ochrany zemědělského půdního fondu

 • vede jednotlivá správní řízení na svěřeném úseku, včetně jejich administrativního zajištění
 • uděluje souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí pokud trasa nepřesahuje jejich správní obvod
 • uděluje souhlas k odnětí půdy ze ZPF má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělaná o výměře do 1 ha, přitom stanoví podmínky zajištění ochrany ZPF, schválí plán rekultivace, popř. stanoví zvláštní režim jeho provádění a vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze ZPF
 • usměrňuje a sjednocuje výkon státní správy na úseku ochrany ZPF, který zajišťují pověřené obecní úřady na území svého správního obvodu, dozírá, jak tyto orgány ochrany ZPF plní své úkoly, provádí kontrolní činnosti a dává podněty k tomu, aby uplatnily ve své působnosti opatření k odstranění zjištěných závad
 • rozhoduje v pochybnostech o tom, že jde o součásti ZPF
 • vykonává státní správu na úseku ochrany ZPF, není-li podle zákona příslušný jiný správní úřad
 • ukládá změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře do 1 ha
 • ukládá odstranění závad zjištěných při dozorové a kontrolní činnosti
 • vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a povoluje odklad lhůty k úhradě těchto odvodů
 • uděluje souhlas ke změně louky nebo pastviny na ornou půdu
 • ukládá změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře nad 1 ha
 • projednává přestupky na svěřeném úseku
 • ukládá pokuty za protiprávní jednání na svěřeném úseku
 • uděluje souhlas k návrhům regulačních plánů a k návrhům územně plánovacích podkladů, které vycházejí ze schválených územních plánů obce
 • plní úkoly vyplývající z postavení dotčeného orgánu při územním a stavebním řízení (vydávání závazných stanovisek)


Lenka Cejpková - rostlinolékařská péče

 • vede jednotlivá správní řízení na svěřeném úseku, včetně jejich administrativního zajištění
 • přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů podle § 9 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o rostlinolékařské péči“) a předkládá je Ústavu k dalšímu řízení
 • vykonává působnost na úseku ochrany včel podle § 51 odst. 2 a 6 zákona o rostlinolékařské péči a na úseku letecké aplikace podle § 52 odst. 8 zákona o rostlinolékařské péči
 • projednává ve svém obvodu přestupky nebo jiné správní delikty týkající se § 3 odst. 1 písm. a) zákona o rostlinolékařské péči, jde-li o výskyt a šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat, a ukládá odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty


Bc. Marcela Půlpánová - státní správa na úseku myslivosti

 • vydává rozhodnutí o uznání honitby, jejích změnách, případně zániku honitby a určuje minimální a normovaný stav zvěře
 • povoluje vypouštění zvěře do honitby a zavádění dalších druhů zvěře do honitby
 • rozhoduje o konání chovatelské přehlídky trofejí, ustavuje hodnotitelskou komisi a přehlídku organizuje
 • v případě potřeby rozhoduje o umístění slaniska, napajedla nebo zařízení pro při krm ování zvěře
 • omezuje zákaz vstupu do honitby a dalších činností v honitbě
 • rozhoduje o krmení zvěře na náklad uživatele v případě, že zvěř trpí hladem
 • ustanovuje a ruší mysliveckou stráž a prověřuje její znalosti
 • registruje honební společenstva a vede rejstřík honebních společenstev
 • vede evidenci honiteb, mysliveckých hospodářů a mysliveckých stráží v územním obvodu své působnosti
 • v případě nedohody mezi uživatelem a držitelem honitby určuje plán mysliveckého hospodaření
 • kontroluje plnění plánů mysliveckého hospodaření
 • rozhoduje o snížení stavů zvěře v honitbě nebo zrušení chovu některého druhu zvěře v honitbě a o povolení lovu zvěře v době hájení
 • povoluje lov a odchyt zvěře mimo dobu lovu a lov na nehonebních pozemcích
 • zpracovává statistická hlášení o myslivosti za honitby ve své územní působnosti
 • vydává lovecké lístky
 • dozírá na dodržování zákona o myslivosti a předpisů vydaných k jeho provedení, ukládá opatření k odstranění zjištěných nedostatků
 • ukládá pokuty a řeší přestupky dle zákona č. 499/2001 Sb., o myslivosti
 • plní úkoly vyplývající z postavení dotčeného orgánu při územním a stavebním řízení (vydávání závazných stanovisek)


Bc. Marcela Půlpánová - státní správa na úseku lesního hospodářství    

 • rozhoduje v pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • prohlašuje pozemek za pozemek určený k plnění funkcí lesa
 • vydávává souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky, pokud není příslušný kraj nebo ministerstvo
 • vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj a souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa
 • rozhoduje o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod jeden ha
 • rozhoduje o odnětí pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí
 • rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa
 • povoluje výjimky ze zákazu některých činností v lese
 • stanovuje podmínky ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese
 • ukládá opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené
 • ukládá opatření v případech mimořádných okolností, pokud nepřesahují obvod jeho územní působnosti
 • uděluje výjimky ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let
 • rozhoduje o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích
 • uděluje nebo odejímá licence pro výkon odborného lesního hospodáře
 • rozhoduje o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře
 • ukládá pokuty za porušení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
 • vede přestupkové řízení na svěřeném úseku
 • ukládá opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod
 • rozhoduje o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí
 • vede evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa v obvodu své územní působnosti
 • zajišťuje zpracování lesní hospodářské osnovy
 • povoluje výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče
 • povoluje výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur
 • soustřeďuje údaje lesní hospodářské evidence o lesích v obvodu své územní působnosti a postupují je pověřené organizační složce státu
 • ustanovuje lesní stráž a zrušuje ustanovení lesní stráže ve svém správním obvodu
 • vykonává dozor nad dodržováním lesního zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě
 • vykonává státní správu a povinnosti určené orgánům státní správy lesů podle zákona a předpisů vydaných na jeho základě ve všech dalších případech, není-li zákonem určen jiný orgán státní správy lesů
 • plní úkoly vyplývající z postavení dotčeného orgánu při územním a stavebním řízení (vydávání závazných stanovisek)


Bc. Marcela Půlpánová - státní správa v oblasti ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a uvádění reprodukčního materiálu do oběhu

 • rozhoduje o uložení pokut podle zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • vykonává dozor, jak fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení zák. č. 149/2003 Sb., předpisy vydané k jeho provedení a rozhodnutí vydaná na jejich základě, a ukládá opatření k odstranění zjištěných nedostatků


Bc. Lucie Lédrová - vyvlastňovací úřad
vyvlastňovací řízení za účelem: odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a přechod vlastnického práva nebo nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem, poskytnutí náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě, zrušení odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a navrácení těchto práv jejich dosavadnímu nositeli.


Bc. Lucie Lédrová – speciální stavební úřad pro stavby silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací

 • vykonává působnost a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací
 • uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací

Nikola Kopecká – silniční správní úřad + dopravní úřad + VLAD + TAXI

silniční správní úřad

 • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací
 • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věci povolování zřízení přejezdu na neveřejné účelové komunikaci
 • projednává správní delikty podle § 42a a 42b zákona o pozemních komunikacích ve věcech silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích
 • rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie
 • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností (např. rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky, rozhodnutí o povolení sjezdu, rozhodnutí o povolení připojení komunikace apod.)
 • vykonává činností v silniční dopravě podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zejména stanovení místní a přechodné úpravy provozu na příslušných pozemních komunikacích II. a III. tříd, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích,
 • výkon činností dopravního úřadu pro taxislužbu a městskou autobusovou dopravu podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zejména vydává a odnímá oprávnění k řízení vozidel taxislužby, uděluje a odnímá licence autobusové dopravy, vede evidenci dopravců, vykonává státní odborný dozor

Ing. Lenka Faltysová – státní památková péče

 • vykonává státní správu na úseku státní památkové péče v rozsahu úřadu ORP, dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (v platném znění)
 • vede evidenci a dokumentaci kulturních památek v rámci správního obvodu ORP
 • vykonává dozor pří obnově kulturních památek, usměrňování a koordinaci péče o kulturní památky zajišťovanou obcemi správního obvodu ORP
 • vykonává dozor při stavbě, udržovacích pracích, umístění nebo odstranění zařízení na nemovitostech, které nejsou kulturní památkou, ale jsou umístěny v ochranném pásmu
 • zpracovává agendy týkající se žádostí o dotace ze státního rozpočtu na ochranu a obnovu kulturních památek 
 • zpracovává stanoviska k územně plánovací dokumentaci
 • koordinuje zpracování koordinovaných závazných stanovisek a ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (v platném znění) pro účely stavebních úřadů
 • spravuje stálou muzejní expozici města na novém zámku
 
Zodpovídá: Bc. Lucie Lédrová
Vytvořeno / změněno: 7.10.2015 / 7.10.2015
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém