Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Odbory úřadu > Odbor sociálních věcí

 

Legislativa, kterou se zejména řídí

Odbor sociálních věcí
 

 
 
  • Zákon číslo 1/1993 Sbírky, Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  • Usnesení předsednictva ČNR číslo 2/1993 Sbírky, o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona
  • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon číslo 128/2000 Sbírky, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon číslo 129/2000 Sbírky, o krajích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon číslo 312/2002 Sbírky, o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon číslo 500/2004 Sbírky, Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon číslo 512/2002 Sbírky, o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávních celků
  • Zákon číslo 106/1999 Sbírky, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon číslo 634/2004 Sbírky, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon číslo 89/2012 Sbírky, Občanský zákoník
  • Zákon číslo 262/2006 Sbírky, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon číslo 251/2016 Sb., o některých přestupcích v souladu se zákonem č.  250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon číslo 108/2006 Sbírky, o sociálních službách
  • Zákon číslo 109/2006 Sbírky, zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
  • Zákon číslo 110/2006 Sbírky, zákon o životním a existenčním minimu
  • Zákon číslo 111/2006 Sbírky, zákon o pomoci v hmotné nouzi
  • Zákon číslo 112/2006 Sbírky, zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
  • Vyhláška číslo 504/2006 Sbírky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
  • Vyhláška číslo 505/2006 Sbírky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
  • Zákon číslo 117/2005 Sbírky, o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon číslo 359/1999 Sbírky, o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  • Sdělení FMZV číslo 104/1991 Sbírky, o sjednání Úmluvy o právech dítěte
  • Zákon číslo 218/2003 Sbírky, o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon číslo 109/2002 Sbírky, o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon číslo 40/2009 Sbírky, Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon číslo 169/1999 Sbírky, o výkonu trestu odnětí svobody a o změně souvisejících předpisů
  • Zákon číslo 45/2013 Sbírky, o obětech trestných činů a o změně některých zákonů
  • Zákon číslo 349/1999 Sbírky, o Veřejném ochránci práv
  • Zákon číslo 99/1963 Sbírky, Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon číslo 257/2000 Sbírky, o Probační a mediační službě
  • Zákon číslo 325/1999 Sbírky, o azylu, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon číslo 273/2001 Sbírky, o právech příslušníků národnostních menšin
  • Zákon číslo 326/1999 Sbírky, o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon číslo 221/2003 Sbírky, o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon číslo 167/1998 Sbírky, o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
  • Zákon číslo 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů a v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb.
  • Zákon číslo 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb.
  • Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb.
  • Zákon číslo 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 379/2005Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami ve znění pozdějších předpisů
   
  Zodpovídá: Jaroslava Popiolková, DiS.
  Vytvořeno / změněno: 23.6.2015 / 9.8.2021
   

   

  Zobrazit vyhledávací formulář »


  Informace v patě

  Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

  web & design , redakční systém