Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka > Městský úřad

 

Legislativa kterou řídí

Organizačně správní odbor a živnostenský úřad
 

 
 

Legislativa, kterou se řídí Odbor organizačně správní a živnostenský úřad

Společné:

 • Zákon číslo 1/1993 Sbírky, Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
 • Usnesení předsednictva ČNR číslo 2/1993 Sbírky, o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona
 • Zákon číslo 3/1993 Sbírky, o státních symbolech České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 82/1998 Sbírky, o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 106/1999 Sbírky, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 309/1999 Sbírky, o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 128/2000 Sbírky, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 129/2000 Sbírky, o krajích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 132/2000 Sbírky, o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 365/2000 Sbírky, o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 352/2001 Sbírky, o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 312/2002 Sbírky, o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 314/2002 Sbírky, o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 320/2002 Sbírky, o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 512/2002 Sbírky, o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávních celků
 • Zákon číslo 22/2004 Sbírky, o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 499/2004 Sbírky, o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 500/2004 Sbírky, Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 634/2004 Sbírky, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 280/2009 Sbírky, daňový řád
 • Zákon číslo 111/2009 Sbírky, o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 89/2012 Sbírky, Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 255/2012 Sbírky, o kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon číslo 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon číslo 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 35/2021 Sbírky, o Sbírce právních předpisů územních samosprávních celků a některých správních úřadů.
 • Vyhláška číslo 388/2002 Sbírky, o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 645/2004 Sbírky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 259/2012 Sbírky, o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

Na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel:

 • Zákon číslo 329/1999 Sbírky, o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 133/2000 Sbírky, o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 269/2021 Sbírky, o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 326/2000 Sbírky, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 296/2004 Sbírky, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 415/2006 Sbírky, kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 281/2021 Sbírky, k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech

Na úseku evidence řidičů:

 • Zákon číslo 361/2000 Sbírky, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
 • Zákon číslo 247/2000 Sbírky, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
 • Vyhláška číslo 31/2001 Sbírky, o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • Vyhláška číslo 167/2002 Sbírky, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
 • Vyhláška číslo 277/2004 Sbírky, o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)
 • Vyhláška číslo 156/2008 Sbírky, o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
 • Vyhláška číslo 82/2012 Sbírky, o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)
 • Vyhláška číslo 294/2015 Sbírky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
 • Vyhláška číslo 209/2018 Sbírky, o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel

Na úseku evidence vozidel:

 • Zákon číslo 168/1999 Sbírky, o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
 • Zákon číslo 56/2001 Sbírky, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • Vyhláška číslo 311/2006 Sbírky, o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů
 • Vyhláška číslo 343/2014 Sbírky, o registraci vozidel
 • Vyhláška číslo 211/2018 Sbírky, o technických prohlídkách vozidel
 • Vyhláška číslo 516/2020 Sbírky,o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách
 • Vyhláška číslo 153/2023 Sbírky, o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Na úseku matriky a voleb:

 • Zákon číslo 301/2000 Sbírky, o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška číslo 207/2001 Sbírky, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon číslo 115/2006 Sbírky, o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon číslo 21/2006 Sbírky, o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška číslo 36/2006 Sbírky, o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon číslo 186/2013 Sbírky, o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon číslo 91/2012 Sbírky, o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon číslo 247/1995 Sbírky, o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 130/2000 Sbírky, o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 491/2001 Sbírky, o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 233/2000 Sbírky, o provedení některých ustanovení zákona o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 152/2000 Sbírky, o provedení některých ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 59/2002 Sbírky, o provedení některých ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 62/2003 Sbírky, o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 409/2003 Sbírky, k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 275/2012 Sbírky, Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 294/2012 o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů

Na úseku živnostenského úřadu:

 • Zákon číslo 570/1991 Sbírky, o živnostenských úřadech
 • Zákon číslo 455/1991 Sbírky, o živnostenském podnikání
 • Zákon číslo 634/1992 Sbírky, o ochraně spotřebitele
 • Zákon číslo 252/1997 Sbírky, o zemědělství
 • Zákon číslo 119/2002 Sbírky, o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů

Na úseky kultury:

 • Zákon číslo 84/1990 Sbírky, o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 85/1990 Sbírky, o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 565/1990 Sbírky, o místních poplatcích
 • Zákon číslo 40/1995 Sbírky, o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 46/2000 Sbírky, o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)
 • Zákon číslo 121/2000 Sbírky, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
 • Zákon číslo 361/2000 Sbírky, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
 • Zákon číslo 117/2001 Sbírky, o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 134/2016 Sbírky, o zadávání veřejných zakázek

 
 
Zodpovídá: Správce webových stránek
Vytvořeno / změněno: 2.7.2021 / 2.7.2021
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém