Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Legislativa, kterou se řídí

Stavební úřad - životní prostředí
 

 
 

Legislativa, kterou se řídí Stavební úřad-životní prostředí

 • Zákon číslo 1/1993 Sbírky, Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
 • Usnesení předsednictva ČNR číslo 2/1993 Sbírky, o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona
 • Zákon číslo 309/1999 Sbírky, o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 128/2000 Sbírky, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 129/2000 Sbírky, o krajích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 312/2002 Sbírky, o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 314/2002 Sbírky, o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 132/2000 Sbírky, o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 320/2002 Sbírky, o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 500/2004 Sbírky, Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 82/1998 Sbírky, o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 388/2002 Sbírky, o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 512/2002 Sbírky, o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávních celků
 • Zákon číslo 106/1999 Sbírky, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 634/2004 Sbírky, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 89/2012 Sbírky, Občanský zákoník
 • Zákon číslo 3/1993 Sbírky, o státních symbolech České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 352/2001 Sbírky, o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 255/2012 Sbírky, o kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon číslo 513/1991 Sbírky, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 183/2006 Sbírky, o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 200/1990 Sbírky, o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 99/1963 Sbírky, Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 498/2006 Sbírky, o autorizovaných inspektorech, v platném znění
 • Vyhláška číslo 499/2006 Sbírky, o dokumentaci staveb, v platném znění
 • Vyhláška číslo 500/2006 Sbírky, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění
 • Vyhláška číslo 501/2006 Sbírky, o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
 • Vyhláška číslo 503/2006 Sbírky, o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném zně
 • Vyhláška číslo 526/2006 Sbírky, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, v platném znění
 • Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj číslo 137/1998 Sbírky, o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 458/2000 Sbírky, energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 127/2005 Sbírky, o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
 
Zodpovídá: Bc. Lucie Lédrová
Vytvořeno / změněno: 23.6.2015 / 23.6.2015
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém