Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Legislativa kterou řídí

Odbor sociálních věcí
 

 
 

Legislativa, kterou se řídí Odbor sociálních věcí

 • Zákon číslo 1/1993 Sbírky, Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
 • Usnesení předsednictva ČNR číslo 2/1993 Sbírky, o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona
 • Zákon číslo 309/1999 Sbírky, o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 128/2000 Sbírky, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 129/2000 Sbírky, o krajích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 312/2002 Sbírky, o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpi
 • Zákon číslo 314/2002 Sbírky, o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 132/2000 Sbírky, o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 320/2002 Sbírky, o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 500/2004 Sbírky, Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 82/1998 Sbírky, o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 388/2002 Sbírky, o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 512/2002 Sbírky, o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávních celků
 • Zákon číslo 106/1999 Sbírky, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 634/2004 Sbírky, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 89/2012 Sbírky, Občanský zákoník
 • Zákon číslo 3/1993 Sbírky, o státních symbolech České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 352/2001 Sbírky, o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 255/2012 Sbírky, o kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon číslo 586/1992 Sbírky, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 262/2006 Sbírky, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 200/1990 Sbírky, o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 155/1995 Sbírky, o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 100/1988 Sbírky, o sociálním zabezpečení, v znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 114/1988 Sbírky, o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
 • Vyhláška MPSV číslo 182/1991 Sbírky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
 • Zákon číslo 108/2006 Sbírky, o sociálních službách
 • Zákon číslo 109/2006 Sbírky, zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
 • Zákon číslo 110/2006 Sbírky, zákon o životním a existenčním minimu
 • Zákon číslo 111/2006 Sbírky, zákon o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon číslo 112/2006 Sbírky, zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • Vyhláška číslo 504/2006 Sbírky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • Vyhláška číslo 505/2006 Sbírky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • Zákon číslo 435/2004 Sbírky, o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 117/2005 Sbírky, o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 284/1995 Sbírky, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 2/1969 Sbírky, o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 50/1973 Sbírky, o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 359/1999 Sbírky, o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 94/1963 Sbírky, o rodině, ve znění pozdějších předpisů o rodině
 • Zákon číslo 218/2003 Sbírky, o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 97/1963 Sbírky, o mezinárodním právu soukromém a procesním
 • Zákon číslo 169/1999 Sbírky, o výkonu trestu odnětí svobody a o změně souvisejících předpisů
 • Zákon číslo 251/2005 Sbírky, o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 349/1999 Sbírky, o Veřejném ochránci práv
 • Zákon číslo 140/1961 Sbírky, trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 141/1961 Sbírky, trestní řád., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 99/1963 Sbírky, Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 257/2000 Sbírky, o Probační a mediační službě
 • Zákon číslo 325/1999 Sbírky, o azylu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 273/2001 Sbírky, o právech příslušníků národnostních menšin
 • Zákon číslo 109/2002 Sbírky, o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 326/1999 Sbírky, o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 221/2003 Sbírky, o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 20/1966 Sbírky, o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 187/2006 Sbírky, o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 48/1997 Sbírky, o veřejném, zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 167/1998 Sbírky, o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví číslo 343/1997 Sbírky, kterou se stanoví způsob předepisování léčivých předpisů a pravidla jejich používání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 133/2000 Sbírky, o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
 
Zodpovídá: Bc. Eva Marková
Vytvořeno / změněno: 23.6.2015 / 23.6.2015
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém