Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Legislativa kterou řídí

Odbor přestupkových agend
 

 
 

Legislativa, kterou se řídí Odbor přestupkových agend

 • Zákon č. 1/1993 Sbírky, Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
 • Usnesení předsednictva ČNR číslo 2/1993 Sbírky, o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona
 • Zákon č. 3/1993 Sbírky, o státních symbolech České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/1994 Sbírky, o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 82/1998 Sbírky, o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sbírky, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 309/1999 Sbírky, o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sbírky, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 129/2000 Sbírky, o krajích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 132/2000 Sbírky, o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 361/2000 Sbírky, o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 56/2001 Sbírky, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 352/2001 Sbírky, o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 119/2002 Sbírky, o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 312/2002 Sbírky, o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 314/2002 Sbírky, o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2002 Sbírky, o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 388/2002 Sbírky, o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 499/2004 Sbírky, o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sbírky, Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sbírky, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 159/2006 Sbírky, o střetu zájmu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sbírky, daňový řád
 • Zákon č. 89/2012 Sbírky, Občanský zákoník
 • Zákon č. 255/2012 Sbírky, o kontrole (kontrolní řád)
 • Vyhláška č. 259/2012 Sbírky, o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2016 Sbírky, o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 251/2016 Sbírky, o některých přestupcích
 • Zákon č. 65/2017 Sbírky, o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/2019 Sbírky, o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 30/2024 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • Vyhláška MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu
 • Vyhláška MD č. 297/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
 • Vyhláška MD č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
 • Vyhláška MD č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • Vyhláška MD a spojů č. 31/2001Sb., o řidičských průkazech a registru řidičů
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých zákonů, ve znění pozd. předpisů
 • Vyhláška MV č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Jičínská, DiS
Vytvořeno / změněno: 23.6.2015 / 31.7.2023
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém