Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

Kostelec nad Orlicí mění 5 vyhlášek

informace
Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 16. 12. 2019 nové znění 5 obecně závazných vyhlášek týkající se místních poplatků.
 

 
 

Změny se týkají těchto vyhlášek:

 • o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému komunitního kompostování a nakládání se stavebním odpadem,
 • o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
 • o místním poplatku ze psů,
 • o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
 • o místním poplatku z pobytu.

Město tak reagovalo na změny v české legislativě (novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) a také vývoj cen za sběr a svoz komunálního odpadu.

Níže Vám přinášíme přehled nejzásadnějších změn. Všechny nové vyhlášky jsou ve svém úplném znění dostupné na webových stránkách města www.kostelecno.cz.


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Místní poplatek za komunální odpad se platí vždy pro období od 1. 1. do 31. 12. Poplatek platí osoba s trvalým pobytem v Kostelci nad Orlicí, Kostelecké Lhotě, Kozodrech a Korytech nebo majitel stavby určené nebo sloužících k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, kde není hlášená žádná fyzická osoba. Osvobozeny jsou děti do 3 let.


Oproti předchozím rokům již tento rok NEBUDOU občanům rozesílány složenky.


Pro rok 2020 je stanovena sazba 550 Kč za poplatníka/chataře
SPLATNOST do 31. května 2020.

ÚHRADA poplatku:

 1. bezhotovostním převodem na účet města č. 19-2820571/0100 (nutné uvést přidělený variabilní symbol)
  Při bezhotovostní platbě je nutné uvést přidělený variabilní symbol. Platby bez variabilního symbolu nemusí být správně identifikovány, v takovém případě bude poplatek považován za neuhrazený.
 2. v hotovosti vkladem na účet města v Komerční bance (nutné uvést přidělený variabilní symbol)
 3. v hotovosti na centrální pokladně úřadu
 4. platební kartou na centrální pokladně úřadu

Pro přesnou identifikaci platby se používá přidělený variabilní symbol. Pokud nedošlo v průběhu roku ke změně, zůstává přidělený variabilní symbol stejný.

Nálepky na popelnice si po úhradě poplatku může občan vyzvednout na pokladně městského úřadu. Do konce splatnosti poplatku jsou vyváženy popelnice označené nálepkou z předešlého roku.

Od 1. 6. je nutné označit popelnici/kontejner novou nálepkou pro aktuální rok.

K navýšení částky došlo kvůli stále se zvyšujícím nákladům na netříděný odpad. Řešením do budoucna by bylo produkovat co nejméně komunálního odpadu, důkladně odpad třídit a zabránit tak dalšímu zvyšování poplatku.


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Kostelec nad Orlicí a v jeho částech (Kostelecká Lhota, Kozodry, Koryta).

Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.


Oproti předchozím rokům již tento rok NEBUDOU občanům rozesílány složenky.


SPLATNOST do 31. 5. 2020.
Sazby poplatku zůstávají stejné jako v minulém roce.

ÚHRADA poplatku:

 1. bezhotovostním převodem na účet města č. 19-1240074329/0800 (nutné uvést přidělený variabilní symbol)
  Při bezhotovostní platbě je nutné uvést přidělený variabilní symbol. Platby bez variabilního symbolu nemusí být správně identifikovány, v takovém případě bude poplatek považován za neuhrazený.
 2. v hotovosti vkladem na účet města v České spořitelně (nutné uvést přidělený variabilní symbol)
 3. v hotovosti na centrální pokladně úřadu
 4. platební kartou na centrální pokladně úřadu

Variabilní symbol je desetimístné číslo – začínající vždy 9006xxxxxx, které je přiděleno poplatníkovi. Pokud nedošlo v průběhu roku ke změně, je VS pro rok 2020 shodný jako v loňském roce a pokud nedojde ani v letošním roce k žádné změně, bude platný rovněž i pro rok 2021.

V souvislosti s povinným „čipováním“ psů upozorňujeme občany na možnost doplnění čísla mikročipu do evidence vedené městem. V případě nalezení psa strážníky Městské policie ho na základě tohoto údaje, bude možné co nejrychleji navrátit majiteli.


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA o místním poplatku z pobytu

Poplatek z pobytu se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu. Ubytovatel odvede poplatek nejpozději do 15 dne následujícího měsíce.

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dní. Sazba poplatku činí 5 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Více informací naleznete na webových stránkách města Kostelec nad Orlicí.

Provozní hodiny centrální pokladny:

Pondělí    8:00–17:00
Úterý       8:00–15:00
Středa     8:00–17:00
Čtvrtek    8:00–15:00
Pátek      8:00–13:00,


Ing. Bohušová Gabriela, vedoucí ekonomického odboru

 
 
Zodpovídá: Martin Rýdel
Vytvořeno / změněno: 5.2.2020 / 5.2.2020
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Aktuality
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém