Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka > MĚSTO > Povinné informace

 

Nejdůležitější používané právní předpisy

 

 
 
 • Zákon číslo 1/1993 Sbírky, Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
 • Usnesení předsednictva ČNR číslo 2/1993 Sbírky, o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona
 • Zákon číslo 309/1999 Sbírky, o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 101/2000 Sbírky, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 128/2000 Sbírky, o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 129/2000 Sbírky, o krajích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 312/2002 Sbírky, o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 314/2002 Sbírky, o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 132/2000 Sbírky, o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 320/2002 Sbírky, o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 500/2004 Sbírky, Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 82/1998 Sbírky, o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 388/2002 Sbírky, o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 512/2002 Sbírky, o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávních celků
 • Zákon číslo 106/1999 Sbírky, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 634/2004 Sbírky, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 89/2012 Sbírky, Občanský zákoník
 • Zákon číslo 3/1993 Sbírky, o státních symbolech České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 352/2001 Sbírky, o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 255/2012 Sbírky, o kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon číslo 239/2000 o integrovaném záchranném systému
 • Zákon číslo 238/2000 o hasičském záchranném sboru
 • Ústavní zákon číslo 110/1998 o bezpečnosti České republiky
 • Zákon číslo 227/2000 Sbírky, o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 240/2000 Sbírky o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • Zákon číslo 241/2000 Sbírky o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
 • Nařízení vlády 462/2000 Sbírky k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • Vyhláška MV číslo 380/2002 Sbírky k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
 • Zákon číslo 219/1999 Sbírky o ozbrojených silách České republiky
 • Zákon číslo 222/1999 Sbírky o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů a novelizací
 • Zákon číslo 585/2004 Sbírky o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů a novelizací
 • Zákon číslo 412/2005 Sbírky o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 • Zákon číslo 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 200/1999 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon číslo 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
 • Zákon číslo 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
  (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády číslo 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 68/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o
   státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
   (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
  (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon čslo 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 491/2001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška číslo 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon číslo 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 
Zodpovídá: Správce Stránek
Vytvořeno / změněno: 9.9.2015 / 9.9.2015
 

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém