Kostelec nad Orlicí
Oficiální internetové stránky


Vyhledávání

 

Sociální sítě

 • Facebook
 • Youtube


Cesta: Titulní stránka

 

10. Příjem podání a podnětů

 • 10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob
  Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, evidují příslušní pracovníci, kterých se příslušná žádost týká. Žadatelem pro účel zákona číslo 106/1999 Sbírky je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci. Písemná žádost je doručena městskému úřadu Kostelec nad Orlicí, kde je zaevidována na podatelně a postoupena příslušnému odboru nebo pracovníkovi, který žádost vyřídí. Žádost je podána dnem, když byla zaevidována na podatelnu

  Příjem žádostí a dalších podání je možné ústně (v podatelně MÚ přízemí, budova B, čp. 985, telefonicky na čísle 494 337 111), písemně na podatelně MÚ přízemí, budova B, čp. 985, elektronicky (na email podatelna@muko.cz, nebo epodatelna@muko.cz)
 • 10.2. Opravné prostředky
  Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydaného Městským úřadem v Kostelci nad Orlicí se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
  Proti rozhodnutí Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí. Podané odvolání se doručuje poštou nebo osobně na Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Městský úřad v Kostelci nad Orlicí předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání.Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona (Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb.)
 • 10.3. Formuláře
 • 10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace
  Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.
 
 

Kontext

Umístění: Menu > Povinně zveřejňované informace > 10. Příjem podání a podnětů

Zobrazit vyhledávací formulář »


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém